Els establiments hauran de fer constar en la sol·licitud:

Denominació legal de l’empresa, entitat o persona autònoma sol·licitant.
Domicili social de l’empresa/autònom o entitat, que haurà d’estar a l’illa de Mallorca
Nom i DNI del representant legal, si n’hi ha.
NIF o DNI/NIE.
Telèfon.
Adreça electrònica (que s’utilitzarà a efectes de fer notificacions).
Descripció de l’activitat.
– Fer constar la informació de si l’empresa/autònom o entitat sol·licitant té o no ànim de lucre.
Declaració de que l’empresa disposa de l’alta censal i indicació de l’epígraf epígrafs als quals està d’alta l’activitat.
Nombre, identificació («nom comercial») i adreça dels establiments comercials/punts de venda autoritzats oberts al públic, dels quals és titular el sol·licitant, que participaran a la campanya de bons de descompte. No poden ser beneficiàries les botigues i comerços «on line».
Declaració de que l’empresa/autònom/entitat i o les botigues/punts de venda estan inscrites, si escau, en el registre oficial que correspongui, abans de la data de la sol·licitud de la subvenció i disposen, si escau, de totes les autoritzacions administratives per a l’exercici de la seva activitat.
Declaració de que la persona signant és la representant legal del sol·licitant.
Declaració de que s’adhereix a la convocatòria i complirà els requisits i condicions establertes.
Declaració de que les botigues o punts de venda que participaran a la campanya disposen, entre el seu catàleg de productes a la venda de, com a mínim, alguna de les següents modalitats (i fer-ho constar a la sol·licitud de subvenció a quina/es d’elles):

Productes ecològics que tenguin la corresponent certificació del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE).
– Productes elaborats per artesans en possessió de qualsevol de les acreditacions que concedeix la Direcció Insular de Comerç i Artesania del Consell Insular de Mallorca (Carta d’Artesà, Carta de Mestre Artesà o Document de Qualificació Artesana).
Productes protegits per alguna de les Denominacions d’Origen (DO) o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) pròpies de la illa de Mallorca.

Declaració de que el sol·licitant té capacitat jurídica i d’obrar i l’activitat subvencionada té cabuda dintre de l’objecte o finalitat social del sol·licitant.
Declaració de que s’està al corrent en el compliment de les obligacions econòmiques amb el Consell de Mallorca i els seus organismes dependents, i de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que venguin imposades per la normativa vigent.
Declaració de que no incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari que estableix l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvencions i l’art. 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.
Declaració de que se facilitaran totes les possibles actuacions de control empreses per comprovar que s’ha dut a terme correctament l’objecte d’aquesta convocatòria.
Declaració de que la persona/empresa/entitat no és deutora per una resolució de reintegrament de subvencions.
Declaració de que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i en els documents que l’acompanyen són certes.
Declaració de que, en cas de resultar beneficiari, s’accepta la cancel·lació d’ofici del romanent de la concessió per l’import dels bons no bescanviats en exhaurir-se els terminis establerts a l’efecte o quan s’ha suspès o finalitzat el programa o bé quan s’ha acordat la suspensió particular de l’adhesió del beneficiari per la constatació d’haver incorregut en incompliments greus.
Certificat de titularitat del compte bancari on s’haurà d’ingressar l’import de la subvenció correctament justificada.

Fotografies de l’exterior de la botiga on aquesta se pugui identificar adequadament.