Les empreses, autònoms i entitats sol·licitants han de reunir els següents requisits:

a) Estar legalment constituides i tenir la seu o domicili fiscal a Mallorca

b) En el cas d’entitats d’economia social, fer constar la informació de si tenen o no ànim de lucre

c) Disposar, a nom propi, d’una o més tendes obertes al públic o punts de venda autoritzats, a l’illa de Mallorca. S’ha d’indicar a la sol·licitud de subvenció a quines tendes o punts de venda es durà a terme la gestió dels bons. No poden ser beneficiàries les tendes i comerços <<on-line>>.

d) Estar inscrita, si escau, al registre oficial que correspongui, abans de la data de la sol·licitud de la subvenció i disposar, si escau, de totes les autoritzacions administratives per l’exercici de la seva activitat.

e) Disposar, entre el seu catàleg de productes en venda de, com a mínim, alguna de les següents modalitats (i fer-ho constar a la sol·licitud de subvenció):

    1. Productes ecològics que tenguin la corresponent certificació del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE)
    2. Productes elaborats per artesans en possessió de qualsevol de les acreditacions que concedeix la Direcció Insular de Comerç i Artesania del Consell Insular de Mallorca (Carta d’Artesà, Carta de Mestre Artesà o Document de Qualificació Artesana)
    3. Productes protegits per alguna de les Denominacions d’Origen (DO) o Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) pròpies de l’illa de Mallorca.

f) Tenir capacitat jurídica i d’obrar; l’activitat subvencionada ha de tenir cabuda dins l’objecte o finalitat social del sol·licitant.

g) Tenir capacitat jurídica i d’obrar; l’activitat subvencionada ha de tenir cabuda dins l’objecte o finalitat social del sol·licitant.

h) Estar d’alta (alta censal) de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) amb indicació, si escau, del local (tenda) corresponent i amb un epígraf d’activitat i àmbit territorial que s’adapti a l’establert a la present convocatòria.

i) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari que s’estableix a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, general de subvenciones i a l’art. 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

j) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s’estableixen a l’apartat 5 d’aquesta convocatòria.

k) La resta que acull la normativa en materia de subvencions.