Les entitats adherides disposaran d’un usuari i contrasenya única que permet accedir a la seva área privada a la plataforma.

Els bons de descompte només podran oferir-se als clients si es compleix amb els requisits establerts a aquesta convocatòria.

Es tendrà accés a la informació relativa als bons emprats i pendents.

L’establiment haurà de formalitzar a la plataforma cada un dels bons emprats i adjuntar com a documentació justificativa el nombre de DNI (en cas de nacionals) o nombre d’identificació d’estranger NIE (en cas d’estrangers) de la persona compradora i el ticket de compra amb la indicació de que el descompte correspon a una ajuda finançada pel Consell de Mallorca.

La factura simplificada (ticket de compra) s’haurà d’emetre respectant els requisits establerts al Real Decret 1619/2012, de 30 de novembre.

L’establiment que justifiqui la venta a un moment posterior assumeix el risc i la ventura sobre la disponibilitat dels bons no justificats i, en el supòsit de que hagin estat emprats pel consumidor a una compra posterior, el beneficiari de la subvenció perdrà el dret als 20 euros de subvenció.

Una vegada verificat per la Cambra de Comerç el compliment dels requisits, es durà a terme la liquidació i el pagament de l’import corresponent als beneficiaris de la subvenció, al compte bancari facilitat per aquesta finalitat.

Els establiments adherits al programa podran fer efectius els bons de descompte aplicats i el seu cobrament, amb caràcter quinzenal.