Els usuaris interessats en els bons hauran d’acudir a l’establiment amb el seu DNI. El comerciant verificarà que són majors de 16 anys i que consta el seu domicili a algun dels municipis de la illa de Mallorca.

Cada persona pot accedir a un màxim de 5 bons de descompte que poden emprar-se a una única compra o establiment, o aplicar a compres i Establiments adherits diferents.